Privacy Policy


Stichting CantΛnimus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting CantΛnimus houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit door een e-mailbericht te sturen naar info@cantanimus.nl. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van participanten

Persoonsgegevens van koorleden, (andere) projectdeelnemers, bestuur en muzikaal leider – tezamen participanten genoemd - worden door Stichting CantΛnimus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting CantΛnimus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Stichting CantΛnimus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende het betreffende (al dan niet meerjarige) project en daarna in de administratie voor maximaal zeven jaar.

Met uw toestemming kan Stichting CantΛnimus uw persoonsgegevens – met uitzondering van uw bankrekeningnummer – delen met andere participanten. Doel daarvan is bijv. het faciliteren van het maken van onderlinge afspraken (zoals over carpooling), het vergemakkelijken van de onderlinge communicatie (e-mail, app-groep) en het versterken van de sociale samenhang (data van verjaardagen). 

Eveneens met uw toestemming kan Stichting CantΛnimus uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaren ten behoeve van het informeren óver en het uitnodigen vóór nieuwe projecten, concerten, reünies etc..

Uw toestemming kunt u op ieder moment intrekken door dit te laten weten via het e-mailadres info@cantanimus.nl.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Vrienden van CantΛnimus

Persoonsgegevens van Vrienden van CantΛnimus worden door Stichting CantΛnimus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting CantΛnimus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Stichting CantΛnimus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat u Vriend bent en daarna in de administratie voor een periode van maximaal zeven jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers

Met opdrachtgevers worden m.n. personen of instanties bedoeld, die Stichting CantΛnimus opdracht geven tot het verzorgen van een activiteit, meestal een optreden. Leveranciers kunnen personen of instanties zijn, die bijv. repetitie- of concertruimten verhuren, evenals musici, die door Stichting CantΛnimus worden verzocht om mee te werken aan één of meer activiteiten. 

Persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers worden door Stichting CantΛnimus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting CantΛnimus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Stichting CantΛnimus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de opdracht en daarna in de administratie voor maximaal zeven jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van belangstellenden

Persoonsgegevens van belangstellenden worden door Stichting CantΛnimus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

Voor de bovenstaande doelstelling kan Stichting CantΛnimus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Als u per e-mail uw belangstelling toont, bijv. door kaarten te bestellen voor een concert, voegen wij uw e-mailadres toe aan onze lijst met e-mailadressen van belangstellenden. Wij gebruiken deze lijst voor mailings met bijv. een aankondiging van een concert. In iedere mailing zullen wij u erop attenderen, dat u zich voor dergelijke mailings kunt uitschrijven. Als u dit doet, zullen wij uw e-mailadres uit onze lijst verwijderen en niet langer bewaren. Vanzelfsprekend kunt u ons ook actief verzoeken – via info@cantanimus.nl – om uw e-mailadres te verwijderen. 

E-mailadressen van belangstellenden worden door Stichting CantAnimus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men gezien wordt als een belangstellende.

 

Verstrekking aan derden

Stichting CantΛnimus zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij daarover met u andere afspraken zijn gemaakt of tenzij Stichting CantΛnimus daartoe wettelijk wordt verplicht.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

De participanten, die hun toestemming hebben gegeven voor het delen van persoonsgegevens met andere participanten, hebben schriftelijk verklaard deze gegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. 

De lijst met e-mailadressen van belangstellenden is opgeslagen in een gmail-account en een back-up op een computer, waartoe in beide gevallen uitsluitend de secretaris toegang heeft.  

Alle overige gegevens worden bewaard op persoonlijke computers van bestuursleden. Deze computers zijn voorzien van deugdelijke virusscanners en firewalls.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan hebt u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Stichting CantΛnimus
Jonagold 13 
6662 HV Elst (Overbetuwe) 
info@cantanimus.nl